Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spolupráca s cestovnými kanceláriami
Cestovná agentúra Dagmar Tehlárová – ARTE priamo spolupracuje a predáva produkty overených cestovných kancelárií, ktoré sú riadne poistené podľa zákona proti insolventnosti. Produkty cestovných kancelárií, t.j. našich zmluvných partnerov  predávame na základe platnej Zmluvy o obchodnom zastúpení. Všetky ceny jednotlivých zájazdov sú preto totožné s cenami zájazdov konkrétnych cestovných kancelárií, pričom cestovná agentúra Dagmar Tehlárová - ARTE berie na vedomie a uplatňuje pre svojich klientov aj rôzne dodatočné akcie a zľavy, ktoré vyhlasujú naši zmluvní partneri. Ako napríklad vernostné zľavy, seniorské zľavy, zľavy pre novomanželov, skupinové zľavy a podobne.  

Zmluva o zájazde
Pri objednávaní zájazdu používame výhradne originálne tlačivá „Zmlúv o zájazde“ konkrétnej cestovnej kancelárie, ktorá je samotným organizátorom zájazdu. Po objednaní a zaplatení zájazdu sa klient riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami tej cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom jeho zájazdu. Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky“ klientovi odovzdávame spolu s uzavretou zmluvou o zájazde a katalógom (ak je k dispozícii v tlačenej forme).

Rezervácia a objednanie zájazdu
Cestovná agentúra Dagmar Tehlárová – ARTE pri objednávaní zájazdu pre klienta komunikuje s rezervačnými centrálami jednotlivých CK. Keďže celý systém funguje na báze rezervácií, cestovná agentúra Dagmar Tehlárová - ARTE nevie garantovať aktuálnosť a dostupnosť všetkých kapacít a preto musí jednotlivé dopyty od klientov overovať priamo u zmluvného partnera, ktorý je organizátorom zájazdu. Postup: Klient si vyberie ubytovacie zariadenie z našej ponuky, ktorá sa nachádza na našej webovej stránke a vyplní nezáväzný objednávkový formulár nachádzajúci sa pri každej ponuke s údajmi o cestujúcich potrebnými k vyplneniu Zmluvy o zájazde. Cestovná agentúra Dagmar Tehlárová – ARTE overí dostupnosť vybraného zájazdu na rezervačnej centrále cestovnej kancelárie a v prípade dostupnosti zájazd rezervuje. Čas rezervácie určuje každá cestovná kancelária osobitne a my ho musíme akceptovať. V období leta sú rezervácie väčšinou poskytované maximálne na 1 hodinu. Do tohto času je potrebné doručiť na centrálu cestovnej kancelárie riadne vyplnenú a klientom podpísanú  Zmluvu o zájazde, inak rezervácia prepadá. Cestovná agentúra Dagmar Tehlárová - ARTE. však potvrdenú Zmluvu o zájazde pošle na centrálu cestovnej kancelárie iba v prípade, ak klient svoj záujem o dovolenku potvrdil aj zaplatením požadovanej finančnej hotovosti za vybraný zájazd. V prípade, že zájazd nie je možné už rezervovať, napríklad kvôli jeho obsadenosti,  cestovná agentúra Dagmar Tehlárová – ARTE okamžite o tejto skutočnosti informuje klienta a prípadne ponúkne klientovi náhradné riešenie. Ak je vybraná ubytovacia kapacita voľná a pre klienta už zarezervovaná, pristúpi cestovná agentúra Dagmar Tehlárová - ARTE k vypísaniu Zmluvy o zájazde, pričom použije údaje o cestujúcich, o ktorých ju klient informoval a následne posiela vyplnenú Zmluvu o zájazde klientovi e-mailom na schválenie a podpis. Pokiaľ to časové hľadisko dovoľuje, posiela túto zmluvu klientovi poštou k podpisu. V prípade, že klient je priamo v CA Dagmar Tehlárová - ARTE, túto „Zmluvu o zájazde" odsúhlasuje a podpisuje priamo na mieste. Po odsúhlasení údajov zo strany klienta, klient túto zmluvu podpíše a doručí ju späť CA e-mailom alebo poštou, ak to časové hľadisko umožňuje. Následne klient svoj záujem o dovolenku potvrdí aj úhradou čiastky za vybraný zájazd, vyčíslenej na Zmluve o zájazde. Úhradu požadovanej čiastky klient môže realizovať bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na náš účet. V prípade, že čas medzi objednaním zájazdu a odchodom na zájazd je kratší ako 10 dní, tak platbu je potrebné zrealizovať:
  • v hotovosti v našej prevádzke v CA Dagmar Tehlárová – ARTE, Hasičská 3374, 911 01  Trenčín.
  • priamym vkladom hotovosti na náš účet v ČSOB Banke.
  • alebo bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Dagmar Tehlárová - ARTE, ak klient zadáva prevodný príkaz z účtu v ČSOB Banke. Akonáhle CA Dagmar Tehlárová – ARTE obdrží od klienta peniaze za objednaný zájazd, posiela vyplnenú a podpísanú Zmluvu o zájazde na centrálu cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom zájazdu. Cestovnej kancelárii oznámi prijatie platby za predmetný zájazd a tým rezerváciu záväzne potvrdí. Od tejto chvíle sa rezervácia stáva platnou, Zmluva o zájazde je pre klienta záväzná a riadi sa Všeobecnými zmluvnými podmienkami danej CK, ktorá je organizátorom zájazdu. Približne 1 týždeň pred odchodom na dovolenku CA Dagmar Tehlárová - ARTE obdrží od cestovnej kancelárie pokyny pre klienta, ktoré obsahujú všeobecné informácie o dovolenke, ubytovací poukaz, letenku, prípadne cestovný lístok alebo potvrdenie o cestovnom poistení (podľa rozsahu objednaných služieb). CA Dagmar Tehlárová - ARTE  tieto dokumenty skontroluje a odovzdá ich klientovi – osobne, poštou alebo e-mailom. Niektoré ubytovacie kapacity, ktoré sa javia už ako obsadené, je možné ešte skúsiť vyžiadať priamo u zahraničného partnera. Pri týchto „zájazdoch na vyžiadanie“ však väčšinou cestovné kancelárie požadujú riadne vyplnenie Zmluvy o zájazde, jej potvrdenie a následne aj 100% úhradu platby. Je to pre to, aby cestovná kancelária nevyvíjala zbytočnú námahu na vyžiadanie kapacít, o ktoré by prípadne klient po potvrdení už neprejavil záujem. Ak by sa nepodarilo od zahraničného partnera získať dodatočnú ubytovaciu kapacitu, klient má nárok na vrátenie celej platby, ktorú za takýto zájazd zaplatil, bez akéhokoľvek storno poplatku.

Zodpovednosť cestovnej agentúry
Cestovná agentúra Dagmar Tehlárová - ARTE je zodpovedná za správne vyplnenie Zmluvy o zájazde a po jej potvrdení klientom jej zaslanie na rezervačnú centrálu cestovnej kancelárie; za prevzatie hotovostnej alebo bezhotovostnej platby finančných prostriedkov za zájazd a následne za prevod finančných prostriedkov na bankový účet zmluvného partnera, t.j. organizátora zájazdu podľa vystavenej faktúry alebo potvrdenia o rezervácii. Takisto má cestovná agentúra Dagmar Tehlárová – ARTE povinnosť skontrolovať informácie a údaje uvedené na sprievodných dokumentoch, ktorými sú: ubytovací poukaz, letenka, autobusový lístok alebo doklad o uzavretí cestovného poistenia a tieto dokumenty má povinnosť včas odovzdať klientovi pred nástupom na dovolenku, pokým nebolo dohodnuté inak. CA Dagmar Tehlárová - ARTE nezodpovedá za prípadne porušenie záväzkov a povinností svojich zmluvných partnerov voči svojim klientom.

Reklamácie
CA Dagmar Tehlárová - ARTE nie je zodpovedná za záväzky, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o zájazde cestovnej kancelárii, s ktorou má klient túto zmluvu uzatvorenú. Za dodanie objednaných služieb zodpovedná v plnej miere zmluvný partner, t.j. organizujúca cestovná kancelária. V prípade reklamácie a sťažností odporúčame klientom tieto záležitosti riešiť priamo na mieste s delegátom danej cestovnej kancelárie alebo s recepciou ubytovacieho zariadenia. Pokým je v kompetencii delegáta, tak reklamácie klientov by sa mal pokúsiť vyriešiť na mieste. Ak reklamáciu plánujete podať až po návrate domov, spíšte ju na mieste a dajte si ju potvrdiť delegátovi alebo na recepcii, aby bolo zrejmé, že bola oprávnená. Po príchode domov sa obráťte priamo na organizujúcu cestovnú kanceláriu, ktorej doručíte písomnú reklamáciu potvrdenú delegátom alebo recepciou. Priložte k nej aj Vašu Zmluvu o zájazde, v ktorej sú uvedené Vami objednané služby. S reklamáciou sa môžete obrátiť i na našu cestovnú agentúru, kde Vašu reklamáciu zaevidujeme a pošleme ju na centrálu organizujúcej cestovnej kancelárie, ktorá sa v zákonnej lehote k Vašej reklamácii vyjadrí. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať.


Ochrana osobných údajov 
-  zber a spracovanie osobných údajov v našej CA prebieha v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  

-  naša CA má vypracovanú bezpečnostnú smernicu i bezpečnostný projekt k informačným systémom a s touroperátormi  má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.   

-  naša CA nijakým spôsobom nezneužíva osobné údaje zákazníkov. Zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to písomne,  e-mailom, resp. poštou.  

-  ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, je naša spoločnosťpovinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. 

-  pri akomkoľvek podozrení s neoprávneným nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov s podnetom. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.


GDPR

Vážený zákazník, starostlivosť o Vaše osobné údaje bola pre nás vždy veľmi dôležitá. Vieme, že Vás v tomto čase bude kontaktovať veľa spoločností ohľadne zmien v pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája 2018. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) je pripravené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sú Vaše osobné údaje využívané. Týmto Vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje sú u nás spracovávané a chránené podľa daného NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Sú využívané len na to, aby sme Vám ponúkli lepšie a profesionálnejšie služby v súvislosti s prevádzkou Vami objednaných služieb, a to hlavne informovaním o udalostiach, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo Vašej služby (zmeny nastavení, funkčnosti, výkonu a pod.) alebo o iných dôležitých udalostiach (bezpečnostné hrozby, odporúčania a pod.) a to buď priamou formou (telefonát) alebo nepriamou - správami (email, SMS, pošta).


Impressum

Vážený zákazník, každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).


Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.


Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk


V prípade problémov nás kontaktujte na Email: cestovka@euroweb.sk

Krajiny

Zobraziť všetky »

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text: