Obchodné podmienky

Objednávanie zájazdu.

Po zadaní požiadaviek a vyhľadaní zájazdu, objednávateľ – osoba staršia ako 18 rokov, môže zaslať objednávku vo forme vyplneného formuláru. Táto objednávka je nezáväzná. Cestovná agentúra overí dostupnosť  a cenu v danej chvíli a urobí nezáväznú rezerváciu v príslušnej cestovnej kancelárii po dobu max. 3 dní, o čom bezodkladne informuje objednávateľa.

Objednávka sa stáva záväznou až po písomnom uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu, prípadne aj Poistnej zmluvy na cestovné poistenie /Cestovná kancelária je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení pre prípad jej úpadku/. Objednávateľ je pri podpise zmluvy  povinný zaplatiť  cestovnej agentúre zálohu za zájazd vo výške stanovenej podľa Všeobecných podmienok pre účasť na zájazdoch cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje. Podľa týchto podmienok sa stanoví aj výška a termín prípadného doplatku za zájazd. V prípade oneskorenej platby môže dôjsť zo strany cestovnej kancelárie k stornovaniu zájazdu, za čo cestovná agentúra nenesie zodpovednosť. 

Ak sa jedná o zájazd na „vyžiadanie“ objednávateľ zaplatí zálohu vo výške aj 100%  ešte pred rezerváciou, nakoľko cestovná kancelária  musí požadovanú kapacitu overiť priamo u zahraničného partnera. Ak kapacita nebude potvrdená,  záloha bude objednávateľovi  vrátená  v plnej výške.

Pre stornovanie zájazdu platia podmienky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok pre účasť na zájazdoch príslušnej cestovnej kancelárie.

Objednávateľ svojim podpisom vyjadruje súhlas s údajmi uvedenými v zmluve a prehlasuje, že spolu so Zmluvou o obstaraní zájazdu obdržal aj Všeobecné podmienky pre účasť na zájazde príslušnej cestovnej kancelárie,  informácie o poskytnutí Poistnej zmluvy a prípadné opravy už vytlačeného katalógu.

Všetky  doklady potrebné na poskytovanie obstaraných služieb / napr. letenku,  poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov)  je povinná cestovná kancelária poskytnúť objednávateľovi najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu. Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, musí cestovná kancelária svoju povinnosť splniť pri uzatváraní zmluvy.

 

Osobné údaje.

Cestovná agentúra prehlasuje, že s osobnými údajmi objednávateľa bude nakladať v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ  zodpovedá za úplnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy. Podpísaním zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov a to aj v mene ostatných spolucestujúcich osôb a disponuje ich preukázateľným súhlasom za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb. Osobné údaje zákazníka môžu byť sprístupnené iba príslušným CK, a to za účelom plnenia Zmluvy a pre účely spracovania osobných údajov. 

Objednávateľ udeľuje súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít CA a príslušných CK, najmä pre účasť vo vernostných programoch, zasielaní newsletterov, mailingov, zasielaniu ponúk a katalógov CK a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované.

 

Cestovné doklady.

Pri ceste do zahraničia musí mať každý občan platné cestovné doklady, ktorými je pas, alebo občiansky preukaz vydaný formou ID karty, prípadne je povinný si zabezpečiť vízové formality, ak sú v danom štáte vyžadované.

Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom  cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej do Chorvátska, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska a Albánska.

Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný  pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po návrate.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky odporúča rodičom, ktorí plánujú po 26. júni 2012 cestovať spolu so svojimi deťmi mimo územia Slovenskej republiky, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre deti. Dňom 26. júna 2012 totiž vstupuje do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES), ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Táto európska právna úprava bude mať prednosť pred úpravou v slovenskom zákone o cestovných dokladoch, ktorý zatiaľ umožňuje vykonávať zápisy detí do cestovných pasov rodičov. V praxi to znamená, že zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí a príslušné útvary Policajného zboru v Slovenskej republike už od 26. júna 2012 nebudú vykonávať zápisy detí mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča.

 

Slovenská republika a niektoré ďalšie členské štáty Európskej únie zastávajú názor, že na základe zápisu dieťaťa do cestovného pasu rodiča vykonaného do 25. júna 2012, bude môcť takéto dieťa cestovať mimo územia Slovenska bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísané. Slovensko však má už v súčasnosti viaceré signály o tom, že niektoré iné členské štáty schengenského priestoru majú v úmysle od 26. júna 2012 neuznávať zápisy detí v cestovnom doklade rodiča - čiže budú striktne vyžadovať, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na vek, držiteľom vlastného cestovného pasu. Slovenskí občania sa tak môžu stretnúť so závažnými problémami najmä pri prekračovaní vonkajších schengenských hraníc v niektorých iných členských štátoch, ak nebudú mať aj ich deti mladšie ako 5 rokov vlastné cestovné doklady.

 

Ak cestuje maloleté dieťa v doprovode inej osoby, ako je zákonný zástupca, odporúčame mať so sebou tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu).

 

Stornovanie zájazdu.

Stornovanie zájazdu sa riadi Všeobecnými podmienkami pre účasť na zájazdoch cestovnej kancelárie, ktorá zájazd usporadúva. Objednávateľ musí odstúpenie od zmluvy  urobiť písomnou formou. Cestovná agentúra potvrdí prijatie storna v deň jeho prevzatia. Výška stornopoplatkov sa riadi stornopodmienkami príslušnej cestovnej kancelárie.

 

Reklamačný poriadok.

Zodpovednosť cestovnej kancelárie sa riadi zákonom 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Zákazník je povinný si uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu, aby mohla byť zjednaná náprava už príamo  na mieste. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na samotnom mieste, je potrebné ju uplatniť písomne.

Reklamáciu je potrebné doručiť na adresu cestovnej agentúry ihneď po návrate, najneskôr však do 90 dní od ukončenia  pobytu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd uskutočnený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká.

Reklamácia musí byť doručená písomne a musí obsahovať:

 

-          číslo cestovnej zmluvy,

 

-          dátum jej uzatvorenia,

 

-          s akou cestovnou kanceláriou bola uzatvorená zmluva,

 

-          popis chybne poskytnutej služby, alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,

 

-          čoho sa zákazník domáha,

 

-          bankové spojenie zákazníka, pokiaľ požiada o primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby

 

-          reklamačný protokol z miesta pobytu, potvrdený vlastníkom objektu, fotografiami, atď. a podpísaný

           delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste

           poskytovaných služieb.

 

Cestovná agentúra podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a teda nevybavuje v jej mene reklamácie. Prijatie reklamácie cestovná agentúra potvrdí  pečiatkou s dátumom prijatia a podpisom. Bezprostredne  ju odošle na vybavenie príslušnej cestovnej kancelárii,  ktorá bude klienta informovať o vybavení v zákonom stanovenej  lehote t.j. do 30 dní odo dňa uplatnenia. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú taktiež zaslané cestovnej kancelárii. Vyjadrenie k námietke nemusí byť do 30 dní odo dňa doručenia.

Podrobnosti týkajúce sa reklamácii sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

 

Informácia o obmedzení platieb v hotovosti.

Zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje v hotovosti prijať alebo odovzdať platbu prevyšujúcu 5.000,- EUR. Podľa tohto zákona nie je naša cestovná agentúra oprávnená od svojich klientov prijať platbu v hotovosti prevyšujúcu sumu 5.000,- EUR, a to ani v prípade, ak klienti uhrádzajú cenu za zájazd alebo služby vo forme viacerých samostatných platieb, nakoľko tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme klientov, že pokiaľ celková cena za služby a produkty v samostatnej zmluve presiahne sumu 5.000,- EUR, je klient povinný túto cenu uhradiť bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti A&J TREND spol. s r.o., ktorá prevádzkuje cestovnú agentúru ElysTravel, a to i v prípade, ak je túto cenu povinný uhradiť vo viacerých čiastkach.

 

Záverečné ustanovenia.

Cestovná agentúra je oprávnená  tieto obchodné podmienky zmeniť.

Objednávateľ svojim podpisom prehlasuje,  že je oboznámený s aktuálnymi obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Krajiny

Zobraziť všetky »

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,63 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,44 HRK
Turecká lira  EUR 6,50 TRY
Americký dolar  EUR 1,12 USD

Zobraziť všetky »